روغن موتور مناسب برای مناطق سرد سیر و گرم سیر
آگوست 6, 2019
نشانه های از الوده بودن یا عدم کیفیت روغن موتور
آگوست 26, 2019

خواص روان کننده برای گیربکس

این مقاله رویکرد خصوصیات روان کننده ی مورد نیاز برای عملکرد رضایت بخش یک گیربکس gearbox را
دنبال می کند. ویژگی ھای مختلف روان کننده در اینجا به طور کامل مورد بحث قرار می گیرد. سیستم
روانکاری، یک سیستم حیاتی برای یک گیربکس است. ھنگامی که گیربکس بدون روان کننده است،
فورا از کار می افتد.

جعبه دنده یک سیستم پیچیده ای است که دارای تعداد زیادی المان ھای مکانیکی از دنده ھا، یاتاقان،
کلاچ ھای آزاد رونده و غیره است. ھمه ی این اعضا به مقدار کافی و با کیفیت روان کننده برای حرکت
بدون مشکل نیاز دارند. بنابراین روان کننده نقش مھمی در گیربکس یا جعبه دنده دارد. اکنون به خواص
روان کننده که باعث رضایت از عملکرد گیربکس می شود، خواھیم پرداخت.

ویسکوزیته Viscosity : این اندازه گیری مقاومت روان کننده به جریان است. علاوه بر این، توانایی
روان کننده را برای تحمل بارھا تعریف می کنند. روان کننده یک لایه فیلم را بین سطوح تماس ایجاد می
کند تا از تماس فلز با فلز جلوگیری شود. با دید بصری، ممکن است بتوان درک کرد که روغن ھای ضخیم
دارای ویسکوزیته بالاتر و روغن ھای نازک دارای ویسکوزیته کمتری ھستند روغن ھای دنده به طور
معمول ضخیم تر ھستند ھمجنین آنھا:
تمایل به حمل و تحمل بارھای سنگین تری دارند.
تحمل و انتقال گرمای تولید شده به وسیله چرخدنده ھا
چسبیده به چرخدنده ھا، زیرا در اکثر موارد در سرعت ھای بالا عمل می کنند.
شاخص ویسکوزیته (I.V (Index Viscosity : این یک اندازه گیری مقاومت روان کننده به تغییر
ویسکوزیته با تغییرات دما است. روان کننده ھا معمولا با افزایش دما کاھش می یابند. روان کننده با
شاخص ویسکوزیته بیش از ٩٠ برای برنامه ھای کاربردی چرخ دنده مناسب در نظر گرفته شده است .
این ویژگی برای حفظ کیفیت روغن در دماھای بالا مھم است.
نقطه ریزش Point Pour : این نشان دھنده کمترین دمایی است که روان کننده می تواند جریان
یابد. این اساسا برای گیربکس ھایی که در دمای زیر صفر قرار دارند، در نظر گرفته شده است.
نقطه اشتعال Point Flash : این درجه حرارتی است که در آن روغن تمایل به خنثی کردن بخار کافی
برای فلاش ( آتش لحظه ای ) است. روان کننده ھای دنده ھمیشه باید درجه حرارت فلشی حداقل ٣ تا
۴ برابر دمای عملیاتی گیربکس را داشته باشند. به عنوان مثال نفت سفید دارای نقطه فلش ۵۴ درجه درجه سانتیگراد (١٣٠ درجه فارنھایت) است، در حالی که ویسکوزیته متوسط روغن دنده دارای
دمای فلاش ٢٠۴ درجه سانتیگراد (۴٠٠ درجه فارنھایت) است.

انحلال پذیری Demulsibility : این خاصیت روان کننده ای است که خود را از آب جدا کند. این یکی از ویژگی ھای مھم ھمه روغن ھای صنعتی، ھیدرولیکی و روغن ھای چرخشی و مخصوص است. برخی از گیربکس ھای دنده در محیط با رطوبت بالا مانند آسیاب ھای بادی کار می کنند و این ویژگی روان کننده باعث می شود که گیربکس را از آسیب ناشی آب حفظ کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *