بهمن ۴, ۱۳۹۷

‍ یک روش آسان جهت بررسی کیفیت روغن موتور

5.0 02 اگر لبه های لکه صاف بود نشان دهنده این است که در روغن آب یا مایع دیگری وجود ندارد و روغن خوب است. ▪️ […]