مهر ۱۰, ۱۳۹۷

دانستنیهای روغن‌موتور    

0.0 00 خراب‌شدن روغن‌موتور روغن پس از مدتی شروع به اکسیدشدن می‌کند. بدین ترتیب با گذشت زمان گرانروی روغن به دلیل به وجود آمدن مواد حاصل […]