می 13, 2018

روغن فلزکاری

روغن فلزکاری، روغن تراش، روغن برش، آب صابون روغن آب صابون به روغن های صنعتی یا مایعاتی گفته می شود که برای خنک کاری و یا […]