خرداد ۶, ۱۳۹۷

روغن موتور پیستونی هوایی

0.0 00 روغن موتور پیستونی هواپیما موتور های پیستونی بیش تر در هواپیماهای سبک با سرعت و سقف پرواز کم کاربرد دارد. در این موتورها پیستون […]