آبان ۱۴, ۱۳۹۷

شکل ساختاری موتور

0.0 00 سیکل بسته ای که روغن از کارتل (پایین تر قسمت موتور) تا میل سوپاپ (بالاترین قسمت آن) طی می کند تا عمل روانکاری به […]